Huostaanotto

12-vuotias voi vastustaa huostaanottoa tai huostaanottoon välittömästi liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Päätöstä ei tehdä sosiaalitoimessa, vaan sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan on tehtävä hallinto-oikeudelle hakemus huostaanotosta. Vastustaessasi huostaanottoa tai sijaishuoltoa asia menee hallinto-oikeuteen, tällöin kannattaa ottaa lakimies avuksi.

Mikäli haluat valittaa päätöksestä, kannattaa palkata lakimies. Kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja sijaishuoltoa sekä sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä vastustaessa voi saada valtion oikeusapua.

Kannattaa huomioida että 12 vuotta täyttänyt lapsi voi hankkia oman lakimiehensä ja vanhemmat omansa.

Huostaanotto on viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanotto tarkoittaa, että vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy viranomaisille.

Hyvinvointialueella on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto, jos

  • puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai
  • lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla vastaavalla tavalla. 

Huostaanotto ja sijaishuolto voidaan kuitenkin järjestää vain, jos

  • avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja
  • sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Huostaanoton perusteita ovat

  • lapsen kasvuolosuhteissa olevat puutteet, jotka uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä ja/tai 
  • lapsen oma terveyttä ja kehitystä vakavasti vaarantava käyttäytyminen.

Huostaanottoon voidaan kuitenkin ryhtyä mainittujen perusteiden vuoksi vain, jos 

  • avohuollon toimenpiteet eivät ole lapsen tilanteessa sopivia, mahdollisia tai riittäviä ja
  • sijaishuolto on lapsen edun mukainen ratkaisu.

Hyvinvointialueella on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto silloin, kun lain mukaiset perusteet ja huostaanoton edellytykset täyttyvät.

Huostaanottotarvetta arvioidessaan sosiaalityöntekijän täytyy arvioida lapsen kokonaisvaltaista huollon tarvetta. Yksittäiset tekijät ovat vain harvoin yksin huostaanoton perusteena.